Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs6/investicedonapaducz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs6/investicedonapaducz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs6/investicedonapaducz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
INVESTICE DO NÁPADU | Prohlášení o mlčenlivosti
 

Prohlášení o mlčenlivosti

Hledáme nápady

Důvěra vašich informací a ochrana vašich zájmů je pro nás prioritou. Je pro nás samozřejmostí, že se řídíme níže uvedeným prohlášením, které podepisují i investoři, jenž se projektu Investice do nápadu účastní. Toto prohlášení je zároveň součástí Smlouvy o zprostředkování, kterou s vámi podepisujeme v případě zájmu o vzájemnou spolupráci.

Společnost INVESTICE DO NÁPADŮ s.r.o., IČ: 29024587, se sídlem K Novému dvoru 897/66, Praha 4, PSČ 142 00, zapsaná u Městského soudu v Praze odd. C., vložka 160568, tímto prohlašuje:

Že uchová v tajnosti všechny důvěrné informace, které jí budou poskytnuty ze strany účastníků projektu Investice do nápadu, jehož je organizátorem (dále jen „Projekt“). Za důvěrné informace se pro účely tohoto prohlášení považují informace o podnikatelské činnosti účastníků projektu, jejich produktech a službách, organizační struktuře, know-how, informačních systémech, informačních technologiích a postupech, které účastníci užívají, hospodářských plánech a záměrech, informace týkající se akcionářů, společníků, obchodních partnerů a dodavatelů a informace, pro něž je právními předpisy stanoven zvláštní režim zacházení nebo utajení (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace se však nepovažují takové informace, které jsou nebo se stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti ze strany společnosti INVESTICE DO NÁPADŮ s.r.o. Toto prohlášení se rovněž nevztahuje na informace, o nichž účastníci projektu prohlásí, že nemají důvěrný charakter.

Že Důvěrné informace poskytnuté mu účastníky Projektu použije jen v souvislosti s Projektem.

Že přijme všechna rozumně požadovatelná opatření k ochraně důvěrných informací.

Že poučí potenciální investory a poradce o tom, že pokud jim v rámci Projektu budou poskytnuty Důvěrné informace, je třeba o nich zachovávat mlčenlivost.

Že na základě předchozí písemné žádosti vrátí účastníkům poskytnuté podklady obsahující Důvěrné informace.

Že nepoužije Důvěrné informace ke své vlastní podnikatelské, investiční nebo jiné činnosti, za kterou se však pro tento případ nepovažuje Projekt.

Že bude s Důvěrnými informacemi předanými jí druhou Smluvní stranou nakládat, jako s vlastním obchodním tajemstvím.

Že pokud zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací neoprávněnou osobou, bude o této skutečnosti neprodleně informovat příslušného účastníka Projektu, a podnikne kroky potřebné k zabránění vzniku škody nebo k jejímu maximálnímu omezení, pokud nebude v daném případě dohodnuto jinak.

V Praze dne 20. 12. 2011

INVESTICE DO NÁPADŮ s.r.o.

Máte nápad a hledáte nového investora?