Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs6/investicedonapaducz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs6/investicedonapaducz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs6/investicedonapaducz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
INVESTICE DO NÁPADU | Poradenské a konzultační služby
 

Poradenské a konzultační služby

Hledáme nápady

Poradenství v oblasti investic

Sestavení podnikatelského plánu

Hlavním účelem podnikatelského plánu je „prodat“ váš podnikatelský záměr. Měl by potenciální investory přesvědčit, že pokud budou investovat do vašeho podniku, vy a váš tým jim dáte jedinečnou příležitost podílet se na zisku a na návratnosti investice.

Podnikatelský plán by měl být považován za základní dokument pro investory, který poskytne základní posouzení potřeb trhu a konkurence, vyhodnocení silných a slabých stránek podniku a stanovení kritických faktorů pro úspěšnost podniku a dosažení jeho ziskového růstu.

Jsme připraveni pomoci při přípravě podnikatelského plánu, který se vyhne obvyklým chybám a poskytne kompletní a ucelené informace o podnikatelském záměru pro investory.

Příprava investičního záměru

Příprava investičního záměru se neobejde bez zpracování nezbytné dokumentace, která poskytne odpovědi zda v záměru dále pokračovat, a především jak pokračovat.

Na začátku každého investičního záměru je třeba si položit řadu základních otázek a teprve po nalezení jasných odpovědí pokračovat dále:

 • Formulace „vize záměru“
 • Je to reálné?
 • Je to proveditelné? (Feasibility study)

Feasibility study je nejvyšším stupněm analýzy investičního nebo podnikatelského záměru.

Pokud nám feasibility study odpoví na všechny otazníky spojené s investičním záměrem, můžeme pokračovat. Je třeba vytvořit „projektovou“ skupinu (investor, realizátor, budoucí provozovatel, finanční partner, obec, kraj a další).

Jsme připravení poskytnout naše služby při přípravě investičního záměru a doprovodit investiční záměr k samotné realizaci nebo až k samotnému zahájení činnosti.

Ekonomické poradenství

Firemní strategie, procesní řízení a řízení financí

Firemní strategie

Firemní strategie je podstatná věc pro správné nasměrování společnosti k budoucnosti. „Umožní vám vidět budoucnost.“ Firemní strategii je možné vytvořit na základě vize, i když nemusí být zcela konkrétní a následně vytvořením mise. Je dobré zákazníkům i klientům nastínit směr, kterým se společnost chce do budoucnosti vyvíjet a rozvíjet.

Procesní řízení

Procesní řízení pomáhá předcházet problémům s rychlostí a kvalitou výkonů, rostoucími náklady na počet zaměstnanců, rolemi a kompetencemi zaměstnanců a jednotlivých oddělení již v úplném zárodku. Každý proces je zmapován a rozpadnut na jednotlivé činnosti a každý Váš zaměstnanec ví, co je jeho náplní práce. Pokud se všechny činnosti „očasují“, znáte také časovou náročnost procesů. Díky tomu je možné definovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI´s) a posunout hodnocení a odměňování ze subjektivní roviny do roviny objektivní.

Řízení financí

Finanční prostředky, které jsou v majetku společností, mnohdy významně zahálejí a negenerují žádný zisk, ba naopak díky inflaci ztrácejí na své původní hodnotě. Ale i peníze mohou vydělávat. Pokud dobře řídíte dodavatelsko odběratelské vztahy, umíte používat minimum peněz pro financování svých potřeb, nemusíte jich mít na účtu mnoho, nebo si jich nemusíte mnoho půjčovat. Pokud znáte dobře své finance, umíte je dobře plánovat a můžete decentralizovat finanční řízení směrem ke svým manažerům, můžete vytvořit budgety středisek, se kterými se dá dále pracovat v podobě řízení nákladů.

Příprava rozpočtu

Rozpočet je základním nástrojem ekonomického řízení podnikatelského subjektu. Pomáhá rovněž při hodnocení jeho činnosti. Jedná se v podstatě o plán činnosti společnosti na kalendářní rok, který přenáší cíle společnosti do jednotlivých středisek a vyjadřuje jejich hodnotu v penězích. Ukazuje, kolik finančních prostředků musí společnost získat a kolik prostředků může vydat, aby v daném období dosáhla plánovaných cílů.

Rozpočty pomáhají vedení společnosti při finančním řízení tím, že jim umožňují v průběhu kalendářního roku pravidelně porovnávat předpokládané údaje se skutečností získanou z účetnictví. Poskytují společnostem informace o tom, zda je dostatek finančních prostředků na činnosti, které si naplánovaly, a zda není potřeba usilovat buď o zvýšení příjmů, nebo o snížení plánovaných výdajů.

Význam rozpočtů pro společnosti spočívá rovněž v tom, že jim umožňuje předcházet možným problémům (insolvence), případně je včas řešit, aby společnost neskončila ve ztrátě.

Nabízíme pomoc s přípravou rozpočtu, včetně nastavení výnosových a nákladových středisek.

Nastavení manažerského účetnictví / reportů

Reporting a controlling by měl být součástí každé společnosti. Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace.

Podstatou reportingu je definování klíčových parametrů výkonnosti (KPI´s) pro každého zaměstnance nebo oddělení (středisko). Mezi klíčové parametry patří např. výkonnost, kvalita a rychlost. Jedná se o nejdůležitější hodnoty, které se přitom dají poměrně snadno převést na informace. Z tohoto důvodu je nutné mít vytvořený reporting, který všechna tato data obsahuje a je díky nim možné zpracovávat i další analýzy a modely. Reporting se zpracovává na určité časové bázi (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok).

Reportované údaje se porovnávají s rozpočtem a vzniklé rozdíly a odchylky od plánu jsou indikátorem možných problémů.

Poradíme vám s automatickým nastavením reportingu a jeho porovnáváním s rozpočtem a společně s vámi se budeme podílet na převedení čísel na informace.

Krizové řízení

Recese v podnikání, krizový vývoj podnikání, neúspěch při realizaci zakázek, nedostatek odborníků nebo jakékoliv jiné problémy mohou postihnout více či méně kteroukoliv společnost.

Naším cílem je analyzovat stav společnosti. Pokud je již situace tak daleko, že je krize ve vaší společnosti skutečností, stále ještě nemusí být důvod k obavám o budoucnost. Poskytneme vám odborníka, který má zkušenosti s krizovým řízením a který vám navrhne řadu opatření, jež pomohou společnosti překonat krizové období. V případě vašeho zájmu se bude společně s vámi podílet na implementaci navrhovaných opatření vedoucích k odstranění problémů.

Marketingové poradenství

Marketingový full servis

V džungli reklamy je čím dál těžší informovat vašeho potenciálního zákazníka o tom, že váš produkt existuje. Pro každý produkt existuje jiná cesta ke zviditelnění. Je vhodnější zvolit přímé oslovování, plošnou reklamu, letáčky, či internet? Nebo se zaměřit na propagaci prostřednictvím sociálních sítích? Možná, že nejlepší bude zvolit pro svůj produkt multi level marketing.

Pomůžeme vám sestavit kompletní marketingovou strategii adekvátní pro váš produkt a vaši cílovou skupinu a vybrat vhodné kanály pro komunikaci vašeho produktu. Nabídneme vám i možnost zpracování a organizace celé kampaně.

Marketing na internetu

Internet je svět sám pro sebe. Schopnost vytvoření efektivní reklamy na internetu vyžaduje znalost principů, procesů a technologií, které internet využívá. V reklamě na internetu lze zcela neefektivně utopit mnoho desítek tisíc korun, aniž by to vaši zákazníci vůbec zaznamenali. Rádi vám poskytneme naše zkušeností při plánování a tvorbě vaší marketingové strategie na internetu.

V oblasti internetového marketingu se zabýváme těmito činnostmi:

 • analýza internetové prezentace,
 • tvorba či optimalizace webové stránky,
 • propagace na sociálních sítích,
 • propojení aktivit na sociálních sítích s PR akcemi v realitě,
 • tvorba reklamy a aplikací na sociálních sítích,
 • správa PPC kampaní,
 • virálním marketingem.

Marketing na sociálních sítích

Dnes, když většina sociálních sítí zažívá svůj „boom“, by bylo nesmírnou chybou nevyužít jejich prospěch ve svůj. Tím spíš, že v sobě skrývají efektivní marketingové řešení za minimum financí oproti jiným reklamním systémům. V minulých letech sociální sítě získaly příznivce hlavně mezi mladými a dospívajícími, ale v současné době se uživatelé rozšířili i mezi starší věkovou skupinu a mezi lidmi, kteří ve firmách rozhodují.

Přítomnost na sociálních sítích vám přinese řadu výhod:

 • zvýšení návštěvnosti vaší web stránky,
 • zvýšení povědomí o vaší firmě, značce, produktu (branding),
 • lepší umístění ve vyhledávačích díky zpětným odkazům,
 • maximalizace návratnosti investic,
 • možnost oslovit miliony uživatelům díky jazykovým mutacím na sítích,
 • okamžitou reakci od zákazníků a potenciálních klientů,
 • skvělý nástroj na průzkum trhu.

Poradenství v oblasti personalistiky

Koučink vedoucích a klíčových pracovníků

Hodnotící a motivační systém ve firmě

Motivační systém firmy je jednou z nejdůležitějších stimulátorů ekonomického výkonu firmy. Klade nároky jak na vystižení hodnot, které zaměstnance motivují k výkonu, ale také na správnou kalkulaci, která nenarušuje strukturu nákladů firmy. V neposlední řadě je nutné v systému zachovat spravedlnost vůči všem zaměstnancům. Rovnováha mezi všemi těmito vlastnostmi je nejenom ve své povaze křehká, ale neustále se vyvíjí. Je to dáno tím, že potřeby zaměstnanců se mění a zároveň s tím se mění i podmínky na trhu produktů i práce. Motivační systém firmy je tedy vhodné revidovat minimálně jednou za dva roky.

Systém motivace se zaměřuje na tyto oblasti:

 • kalkulace fixní a variabilní složky v návaznosti na výkony,
 • rozdělení plánů firmy do dílčích cílů jednotlivce (KPI),
 • odměny za dosažení cíle v podobě vzdělávacích plánů a benefitů.

Vzdělávací a kariérový plán

Firemní a individuální rozvojové plány sestavujeme na základě rozhovorů s vašimi zaměstnanci a vaším managementem. Podle našich zkušeností je vzdělávací plány zaměstnanců dobré propojit se systémem hodnocení a motivace, tedy s odměnou za jejich výsledek práce. Tvorba individuálních a týmových vzdělávacích plánů je tedy velmi často řešena společně s revizí či nastavením hodnotícího a motivačního systému.

Tvorbu kariérových a vzdělávacích plánů zaměstnanců je možné spojit s předchozím prověřením odborné způsobilosti zaměstnanců, ale i s identifikací jejich odborného a osobnostního potenciálu. K tomu slouží jak individuální rozhovory se zaměstnanci, tak organizovaná development centera. V těch mohou účastníci nejlépe ukázat řešení simulovaných situací a své návrhy na zlepšení ve firmě.

Máte nápad a hledáte nového investora?